Tính Năng Của VACOM Online

VACOM Online là phần mềm kế toán của Công ty cổ phần VACOM dành cho tất cả các Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, quản lý kho, hóa đơn điện tử, tài sản cố định, công cụ dụng cụ. tập hợp chi phí giá thành sản xuất và xây lắp...
Hơn 18 năm trong lĩnh vực phần mềm đặc biệt là phần mềm kế toán, VACOM sẽ mang đến cho bạn giải pháp thông minh, đáng tin cậy, hiệu quả cao.
VACOM Online được phát triển trên nền tảng web (web-based), cho phép truy cập và làm việc mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị có kết nối internet, như máy tính case, xách tay, Smart phone, máy tính bảng, iPad…
Quản lý tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, tiền vay của công ty thông qua các chứng từ thu, chi, giấy báo nợ, giấy báo có.
Theo dõi tình hình tạm ứng/hoàn ứng theo nhân viên/khách hàng.
Quản lý việc thanh toán hoàn ứng/tạm ứng theo từng đối tượng/chi tiết theo số chứng từ.
Theo dõi thanh toán thu – chi theo khách hàng, hợp đồng, hóa đơn mua bán.
Theo dõi tiền gửi, tiền vay tại từng tài khoản ở các ngân hàng khác nhau.
Theo dõi hạch toán theo các loại tiền khác nhau bằng nguyên tệ và VNĐ.
Cho phép in liên tục phiếu thu, phiếu chi, UNC, chứng từ ngân hàng theo mẫu người dùng có thể sửa đổi. (hoặc các mẫu của ngân hàng có sẵn)
Hệ thống sổ sách, báo cáo:
Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán tiền mặt chi tiết.
Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết tiền vay
Sổ Nhật ký thu, chi tiền
Bảng theo dõi tạm ứng, Bảng kê chứng từ
Quản lý mua hàng và công nợ phải trả chi tiết theo đơn hàng, nhà cung cấp.
Quản lý và theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp theo mặt hàng, hóa đơn,
Theo dõi tình hình mua hàng theo hàng nhập khẩu hoặc hàng nhập mua trong nước. Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng mua.
Kiểm soát công nợ theo thời hạn nợ
Tự động lập bảng kê hàng mua, báo cáo tổng hợp hàng mua và báo cáo công nợ phải trả.
Bảng kê hóa đơn phải trả.
Bảng kê phiếu chi trả tiền hàng.
Sổ chi tiết công nợ của 1 nhà cung cấp, tất cả các nhà cung cấp
Khai báo và quản lý khách hàng theo từng phân nhóm.
Khai báo các bộ phận và nhân viên bán hàng.
Quản lý và theo dõi bán hàng thông qua đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng
Theo dõi đơn đặt hàng bán và tiến độ thực hiện đơn đặt hàng bán.
Quản lý hàng bán bị trả lại: tự động kết chuyển giá vốn hàng bán bị trả lại.
Hệ thống báo cáo quản trị bán hàng:
Báo cáo phân tích bán hàng theo thời gian: tuần, tháng, quý, năm
Báo cáo doanh thu, lãi lỗ theo từng mặt hàng, chi tiết theo phân nhóm khách hàng.
Báo cáo doanh thu, giá vốn theo nhóm hàng/mặt hàng.
Báo cáo theo dõi công nợ phải thu theo từng khách hàng, theo hóa đơn.
Báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết công nợ theo khách hàng/nhóm khách hàng.
Lập bảng kê hàng bán, báo cáo tổng hợp hàng bán và báo cáo công nợ phải thu
Khai báo danh mục phân nhóm vật tư – hàng hóa.
Khai báo danh mục và thông số vật tư – hàng hóa theo từng cấp nhóm.
Khai báo danh mục và thông số hệ thống kho.
Khai báo vật tư, đơn vị tính và phương pháp tính giá vốn của từng vật tư.
Quản lý nhập – xuất hàng hóa, vật tư: nhập mua, nhập khẩu hoặc nhập khác; xuất bán, xuất điều chuyển kho, xuất khẩu hoặc xuất khác.
Tự động lên các báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo từng kho, theo tất cả các kho, theo từng vật tư/ nhóm vật tư hoặc theo tất cả các vật tư.
Khai báo vật tư và phương pháp tính giá vốn của từng vật tư.
Quản lý số lượng hàng tồn kho tối đa, tối thiểu.
Tự động lên các báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo từng kho, theo tất cả các kho, theo từng vật tư hoặc theo tất cả các vật tư.
Lên báo cáo chi tiết mặt hàng xuất, nhập theo thời gian: ngày, tháng, năm
Khai báo và quản lý danh mục TSCĐ, danh mục nguồn vốn, danh mục lý do tăng giảm TSCĐ, danh mục bộ phận sử dụng. Khai báo và tạo các bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ.
Tự động tính khấu hao tài sản cố định (khấu hao theo phương pháp đường thẳng) và lên báo cáo quá trình khấu hao tài sản cũng như in ra thẻ tài sản.
Quản lý và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ để lên các báo cáo liên quan.
Quản lý quá trình tăng giảm và thay đổi nguyên giá TSCĐ.
Tự động lên tất cả các báo cáo, sổ sách về TSCĐ và CCDC:
Sổ TSCĐ/ CCDC
Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ/CCDC
Biên bản kiểm kê TSCĐ
Bảng tính khấu hao TSCĐ/ CCDC (nguồn vốn)
Bảng tính khấu hao TSCĐ/ CCDC(từng tháng)
Khai báo danh mục: Tài khoản, thành phẩm, khoản mục.
Khai báo giá thành: Phân xưởng, tiêu thức phân bổ (trực tiếp, tỷ lệ, hệ số…), giai đoạn sản xuất.
Khai báo tiêu hao nguyên vật lieu: Định mức sản xuất
Khai báo số dư dở dang kỳ trước, cuối kỳ.
Các chứng từ phát sinh tăng chi phí (154,621,622,627…)
Nhập thành phẩm hoàn thành.
Tự động thực hiện tính giá thành(theo tiêu thức đã khai báo) bằng một click chuột.
Tự động lên tất cả các báo cáo, sổ sách về giá thành sản xuất
Bảng giá thành sản xuất theo tháng.
Bảng chi tiết lãi lỗ cho từng sản phẩm
Khai báo danh mục: Tài khoản, danh mục công trình, dự án, khoản mục.
Khai báo giá thành: tiêu thức phân bổ (trực tiếp, tỷ lệ, hệ số…)
Khai báo tiêu hao nguyên vật lieu: dự toán công trình hạng mục, dự án…
Khai báo số dư dở dang kỳ trước, cuối kỳ.
Các chứng từ phát sinh tăng chi phí (154,621,622,623,627…)
Nhập thu hồi các nguyên vật liệu chưa sử dụng hết.
Tự động thực hiện tính giá thành(theo tiêu thức đã khai báo) bằng một click chuột.
Xác định giá vốn công trình dự án
Tự động lên tất cả các báo cáo, sổ sách về giá thành công trình, dự án
Bảng giá thành công trình theo tháng, quý, năm
Bảng tiến độ thực hiện theo công trình, dự án
Bảng chi tiết lãi lỗ cho từng công trình, dự án

Lợi ích khi sử dụng VACOM Online

 • Điều hành doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi
  Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính, công nợ, bán hàng, nhân sự... của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi qua nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính...
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư
  Không phải đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực quản trị hệ thống. Chỉ cần đăng ký là được cấp tài khoản để sử dụng ngay
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian kê khai thuế, sử dụng hóa đơn
  VACOM ONLINE tích hợp trực tiếp với phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice, kết nối với Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản mới nhất hoặc xuất tờ khai, báo cáo tài chính ra XML và nộp trực tiếp lên iHTKK giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí kê khai thuế, lập hóa đơn
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ
  Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 132/2018/TT-BTC dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ.
 • Sẵn sàng kết nối
  Có thể kết nối với tất cả các phần mềm doanh nghiệp đang sử dụng để giảm thời gian nhập liệu

VACOM đã có trên 6.000 khách hàng sử dụng

Phần Mềm Kế Toán VACOM Online

Bảng giá phần dịch vụ mềm cơ bản tính cho tối đa 02 user

Tại sao Bạn nên chọn VACOM Online

Với VACOM, tôn chỉ đầu tiên là "Gìn Giữ Sự Hài Lòng".
Bởi chúng tôi biết, giá trị của một sản phẩm là giá trị sử dụng và sự hài lòng của khách hàng.

GÌN GIỮ SỰ HÀI LÒNG

Chúng tôi tạo ra khách hàng hài lòng. VACOM luôn cho rằng Mỗi khách hàng là 1 sản phẩm đặc biệt và là 1 lời cam kết

HIỂU NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn ưu tiên hiểu được nhu cầu khách hàng, từ đó sẽ luôn có giải pháp tối ưu nhất tư vấn và triển khai cho khách hàng

TRIỂN KHAI CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ triển khai có chuyên môn cao, đáp ứng tuyệt đối nhu cầu của khách hàng.

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

Bảo hành, bảo trì trong quá trình sử dụng. Sẵn sàng mở rộng các chức năng theo nhu cầu quản trị trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp ?

Một số câu hỏi thường gặp về VACOM Online chúng tôi tổng hợp lại để khách hàng tiện theo dõi, ngoài ra khách hàng có thể đặt câu hỏi phía dưới.
 • 1. Ưu điểm khi sử dụng VACOM Online là gì?
  Không còn phụ thuộc vào thiết bị và vị trí địa lý, cho phép nhà quản lý, người dùng truy cập và sử dụng hệ thống thông qua trình duyệt web hoặc app ở bất kỳ đâu, trên nhiều thiết bị nào đang sử dụng như PC hoặc điện thoại di động…
  VACOM Online được chỉnh sửa, cải thiện ngay lập tức trên hệ thống server dữ liệu mà không phải trải qua quá trình cập nhật cho nhiều địa điểm.
  Khi người dùng thực hiện quá trình nhập liệu thì dữ liệu cập nhật vào hệ thống được ghi nhận theo thời gian thực (Số liệu báo cáo ngay tức thì)
  Giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh sử dụng đa địa điểm.
  Đáp ứng dễ dàng cho các đơn vị có cơ sở dữ liệu lớn.
 • 2. Dữ liệu để ở trên mạng có an toàn như để ở nhà mình không?
  Do khách hàng lựa chọn mục đích quản lý và nhu cầu sử dụng cũng như tính tức thời liên tục mọi lúc mọi nơi. Giống như việc để tiền ở nhà so với tiền để ở ngân hàng vậy
 • 3. Phần mềm của bạn có sử dụng được trên các ứng dụng như Android hay ios ?
  Chỗ nào có mạng internet là vào được phần mềm, tuy nhiện hiện VACOM đã có app cho android, còn trên ios thì sử dung bình thường trên web như việc vào tài khoản của các ngân hàng thông thường.
 • 4. Khi mất mạng phần mềm của bạn có chạy được không.
  Phần mềm thiết kế để đảm bảo tính liên tục mọi lúc mọi nơi và tức thì của dữ liệu, tránh âm quỹ, âm kho, hoặc sai lệch báo cáo, do vậy phần mềm sẽ không chạy được khi mất mạng
 • 5. Dữ liệu được lưu trữ số liệu ở đâu?
  Hệ thống sẽ lưu trữ số liệu ở một trong các đối tác của VACOM, tất cả trung tâm lưu trữ và xử lý số liệu (Data Center) đều đạt tiêu chuẩn cao. Hệ thống này có độ sẵn sàng cao trên 99%.
  Vùng lưu trữ địa lý: Hiện tại đang ở Việt Nam
 • 6. Dữ liệu được lưu trữ dự phòng (Backup) như thế nào?
  Dữ liệu được lưu trữ dự phòng tại các nhà cung cấp dịch vụ ít nhất ở hai vùng có vị trị địa lý khác nhau.
  Trong trường hợp hỏng hóc hoặc dán đoạn server thứ nhất thì server phụ tiếp theo vẫn hoạt động được
 • 7. Tôi hết dung lượng và vẫn còn thời gian sử dụng Nghiệp vụ tôi có thể sử dụng tiếp được không?
  Khi hết dung lượng nhưng thời gian sử dụng Nghiệp vụ vẫn còn, Quý khách có thể thực hiện việc xóa, sửa dữ liệu nhưng không được nhập thêm dữ liệu vào phần mềm.
  Trường hợp Quý khách xóa bớt dữ liệu đã nhập thì mới có thể nhập thêm được dữ liệu bằng đúng số dung lượng đã xóa.
  Quý khách cần mua bổ sung thêm dữ liệu dung lượng thuê bao để tiếp tục sử dụng, dung lượng thuê bao còn lại sẽ được chuyển sang kỳ thuê bao kế tiếp
 • 8. Khi tôi mua thêm 1Gb thì sử dụng được bao nhiêu chứng từ nữa?
  Khách hàng sẽ sử dụng tương đương 10.000 chứng từ. hoặc tương đương với 80.000 bản ghi
 • 9. Làm thế nào để tôi biết chắc chắn dữ liệu thuê bao của tôi một cách chính xác và tự quản lý được dung lượng thuê bao của mình.
  Trên phần mềm VACOM Online của bạn luôn thể hiện được đồng hồ đo dung lượng bạn đã dùng, giống như đồng hồ kim xăng để báo cho bạn biết dung lượng còn lại trên thuê bao của bạn
 • 10. Hệ thống có định kỳ nâng cấp không?
  Hệ thống sẽ định kỳ nâng cấp do yêu cầu phải cập nhật các lỗi hệ thống, các lỗi trong quá trình sử dụng, nâng cấp do thay đổi thông tư, nghị định của nhà nước…
  Hệ thống sẽ được nâng cấp ngay khi có các bản cập nhật liên quan đến các lỗi về bảo mật.
  Trường hợp bắt buộc phải nâng cấp mà dừng hệ thống của khách hàng chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng trước.
 • 11. Khi nâng cấp, cập nhập các thông tư, nghị định có tính phí không?
  Trong thời gian sử dụng hoàn toàn được VACOM nâng cấp miễn phí
 • 12. Trường hợp toàn bộ hệ thống bị hỏng khắc phục bằng cách nào?
  Trên lý thuyết tính sẵn sàng, độ an toàn và bảo mật của hệ thống rất cao nhưng vẫn không thể không có sự cố như động đất, virus, hacker… các nguyên nhân chưa được tính đến hoặc các lý do bất khả kháng khác.
  Mặc dù xác suất rất thấp, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu dự phòng của bạn sang một hệ thống khác và luôn thông báo tình trạng khắc phục cho bạn.
 • 13. Tôi chỉ mua và đăng ký tối đa cho 02 người sử dụng và giao công việc cho kế toán, trong trường hợp kế toán nghỉ thì tôi phải làm thế nào?
  Khi kế toán nghỉ bạn có thể đổi lại mật khẩu đã khởi tạo cho kế toán cũ và bàn giao mật khẩu mới cho kế toán khác.
 • 14. Khi bị mất/không nhớ mật khẩu, tôi phải làm gì?
  Khi bạn cần lấy lại mật khẩu, bạn có thể sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” bằng cách click vào menu “Quên mật khẩu?” ngay trong màn hình đăng nhập, sau đó điền đầy đủ, chính xác thông tin hệ thống yêu cầu, hệ thống sẽ tự tạo mật khẩu mới bằng 1 dãy số tự sinh và gửi vào email bạn đã đăng ký, bạn sử dụng dãy số để đăng nhập user và tiến hành đổi mật khẩu mới.
  Hoặc bạn cũng có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ sản phẩm để được hỗ trợ tạo lại mật khẩu khi cần thiết.
 • 15. Khi đến kỳ thanh toán mà tôi chưa kịp thanh toán thì sao?
  Trong thời gian từ 60 đến 30 ngày trước khi hết hạn: VACOM Thông báo cho khách hàng biết thời hạn còn lại của thuê bao,và hướng dẫn khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao.
  Trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn: Thông báo cho khách hàng biết thời hạn còn lại của thuê bao, cảnh báo cho khách hàng biết khi hết hạn sẽ không đăng nhập để sử dụng phần mềm và hướng dẫn khách hàng thủ tục gia hạn thuê bao
 • 16. Trường hợp tôi ngừng sử dụng dịch vụ, dữ liệu của tôi như thế nào, tôi có thể lấy dữ liệu của mình không?
  Nếu khách hàng không thuê bao sử dụng dịch vụ phần mềm kế toán nữa, Khách hàng sẽ có 30 ngày cuối để lưu tất cả các phát sinh và báo cáo về file excel.
  Dữ liệu của bạn vẫn luôn được an toàn và bảo mật ngay cả khi bạn không sử dụng dịch vụ nữa.Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ, sau đó sử dụng lại.
  Trường hợp bạn ngừng sử dụng dịch vụ dữ liệu của bạn được lưu sang một hệ thống khác và được lưu lại trong thời gian tối đa là 01 năm
  Trường hợp khách hàng không muốn sử dụng dịch vụ online và đưa dữ liệu kế toán này về máy cá nhân thì được tính phí.

Đăng ký dùng thử miễn phí

0931.133.233